Zhang Wei

Holzwarth Publications  

Song Kun: A Thousand Kisses Deep
Zhang Peili: Record. Repeat

Art Institute of Chicago

Guo Haiqiang: Feng Yukou, Qin Mountains
Liao Guohe Selected Works
Xue Feng: Xue Feng
Tie Ying:To be Continued… The Painting Realm

Exhibition Catalog

Fang Lu:True Sense

Exhibition Catalog

Liao Guohe:Ten Thousand Houses

Exhibition Catalog

Ou Jin:New Works

Exhibition Catalog

Zhang Wei New Paintings 2014 – 2016

Exhibition Catalog

Huang Rui: Language Form

Published by Asia One Books

Space: Huang Rui Japan period 1984-2000

Published by Asia One Books

Huang Rui: Space

Published by Asia One Books

Zhang Wei The Abstract Paintings 1977 – Now
Extension – Xue Feng
Post-After-70

Gong Jian, Liang Yuanwei, Qiu Xiaofei, Song Kun, Hou Yong, Yang Xinguang, Liu Chuang
Artists’ Booklet

Chen Shaoxiong

Text by Hou Hanru
Dialogue: Pauline J. Yao+Chen Shaoxiong
Published by Timezone 8

Qiu Anxiong: About-New Classic of Mountains and Seas II

Exhibition Booklet

Artistic Working Manual of Zhang Peili

Artist Catalogue
Editor: Huang Zhuan
Published by Lingnan Fine Arts

Gong Jian: People’s Park

Exhibition Booklet

Yang Xinguang: Consumed

Exhibition Booklet

Xi Jia – River Lethe 2008

Song Kun Exhibition Catalogue
Text by Paul Gladston
Published by Timezone 8 and Boers-Li

Zhang Peili: A Gust of Wind

Exhibition Booklet

Qiu Anxiong: Staring into Amnesia

Exhibition Booklet

Qiu Xiaofei: House of Recollected Fragments

Exhibition Booklet

Song Kun: It’s my life

Universalstudios-Beijing
Catalogue 

Song Kun: Seeking the Recluse but not Meeting

Text by Danielle Shang
Published by Kelley & Shang Art Consulting and Maciel Gallery

Qiu Xiaofei: Objects

Text by Stacey Duff and Ye Ying
Published by Timezone 8 and Boers-Li

Touching the stones

China Art Now
Waling Boers
RMB 320