Chen Shaoxiong, Lin Yilin at “Big Tail Elephant: One Hour, No Room, Five Shows”

date: 16th Mar. - 16 Jul., 2017

artists: Chen Shaoxiong, Liang Juhui, Lin Yilin, Xu Tan

curator: Hou Hanru, Cai Yingqian

address: OCAT Institute, Beijing