• Manager Zhao’s Black Cab 2008 Silica gel, steel, fan 300 x 120 x 170 cm
  • Manager Zhao’s Black Cab 2008 Silica gel, steel, fan 300 x 120 x 170 cm

Wang Yuyang