Home 首页 Program 活动 Artists 艺术家 Works 作品 News 新闻 Archive 档案 Publications 出版物 About Us 关于我们
Current Exhibition 当前展览    
     
   
   
Text, Pause
文字,暂停
Gallery I & II
画廊 I & II
July 4–August 15, 2015
2015年7月4–8月15日
Artists:
艺术家:
Chen Shaoxiong, Chen Yujun, Fang Lu, Feng Guodong, Gade, Gong Jian, Guan Wei, Guo Haiqiang, Huang Rui, Ji Lei, Kang Wanhua, Li Shan, Li Shuang, Liao Guohe, Ma Kelu, Ma Yanhong, MAP Office, Ou Jin, Qiu Anxiong, Song Kun, Tang Pinggang, Tang Song, Wang Wei, Xie Zhengli, Xue Feng, Yang Xinguang, Zhan Rui, Zhang Peili, Zhang Wei
陈劭雄 陈彧君, 方璐, 冯国东, 噶德, 龚剑, 关伟, 郭海强, 黄锐, 吉磊, 康万华, 李珊 李爽, 廖国核, 马可鲁, 马延红, MAP Office, 欧劲, 邱黯雄, 宋琨, 唐平刚, 唐宋, 王卫, 谢正莉, 薛峰, 杨心广, 詹蕤, 张培力, 张伟
   
   
 
Art Fairs 博览会
West Bund Art & Design 2015
2015西岸艺术与设计博览会
September 8 – 13, 2015
2015年9月8 - 13日